Oferta dla uczniów

 

Po szczegółowe informacje kliknij tutaj

Oferta zajęć grupowych

"Widzę, słyszę, czuję … WIEM!" – terapia pedagogiczna z elementami SI dzieci w wieku 6 i 7 roku lat

"Integracja odruchów" – zajęcia ruchowe usprawniające funkcje poznawcze: zajęcia realizowane o godz. 16.30

Zajęcia ruchowe: integracja sensoryczna - realizowane na terenie Przedszkola nr 56, terminy spotkań: godz. 15.00 i 16.00 w 2gi i 4ty poniedziałek miesiąca

"Sprawne rączki" – ćwiczenia sprawności manualnej dla dzieci przedszkolnych: zajęcia odbywają się o 15 w 2óch edycjach

Grupowe zajęcia logopedyczne na terenie przedszkoli i żłobków

"Jak się lepiej uczyć?"-  spotkania dotyczące technik efektywnego uczenia się dla uczniów klas Vi i VII szkoły podstawowej

Zajęcia dotyczące umiejętności koncentracji uwagi dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, w zespole klasowym

"Ortografia co do głowy trafia" – zajęcia dla uczniów klas IV-VI, cykl spotkań w zespole

"Jak sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym" – zajęcia dla uczniów klas maturalnych

"Co u ciebie słychać?" – zajęcia kształtujące i doskonalące umiejętności słuchowe i komunikacyjne dzieci 5cio i 6- letnich, cykl 6 spotkań na terenie poradni

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci przedszkolnych z problemami emocjonalnymi

"Decyduję o sobie"- pomoc w wyborze kariery zawodowej, warsztat dla klas II i III szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną

„Planuję swoja drogę zawodową”- warsztat dla klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnych

Warsztaty w ramach Targów Pracy i Edukacji organizowanych na terenie szkół (po wcześniejszym uzgodnieniu tematu i terminu)

"Komputer – przyjaciel czy wróg?" – zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń multimedialnych dla uczniów klas VII, VIII oraz gimnazjum

"Jak kształtować poczucie własnej wartości" – zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

"Doskonalę swój angielski" – uczę się angielskiego z przyjemnością – zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego klas IV-VI szkół podstawowych

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki – zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Trening twórczego myślenia – warsztaty dla uczniów klas IV-VIII w okresie ferii zimowych.

"Jestem twórcą" - trening twórczego myślenia – gry i zabawy stymulujące kreatywny rozwój dziecka dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych

"Jesteśmy klasą" – zajęcia integracyjne dla uczniów klasy I szkoły podstawowej

"Chcę wiedzieć jaki jestem” – zajęcia mające na celu poznanie przez uczniów swoich stylów uczenia się oraz rozpoznania swojego potencjału inteligencji w oparciu o koncepcję inteligencji emocjonalnej Gardnera, dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

"Czuję więc tworzę" - terapia trudności emocjonalnych z wykorzystaniem twórczości dziecięcej dla dzieci przedszkolnych

Zajęcia relaksacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

"Zgoda buduje" - kształtowanie hierarchii wartości dla uczniów kl. III-IV szkoły podstawowej

„Zdrowe uczenie" - higiena pracy umysłowej dla uczniów kl. III-V szkoły podstawowej

„Kino na temat”- spotkania tematyczne na terenie kina „Helios” wg harmonogramu

„Komunikacja bez konfliktu” – realizacja na terenie szkół dla uczniów szkół podstawowych

Zajęcia grupowe stymulujące i rozwijające umiejętności komunikacji językowej dla uczniów przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej na terenie poradni, po wcześniejszej diagnozie o godz. 15.00 wg termin

„Wiosenny tydzień diagnostyczny” – spotkania konsultacyjne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci, uczniów i ich rodziców wg harmonogramu

„Przełamuj nieśmiałość, dobrze radzę sobie w grupie” – zajęcia dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

„Odczuwaj, mów ufaj” – warsztaty na terenie poradni dla uczniów klas III – IV szkoły podstawowej

"Bezpieczni w sieci"-cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu w Internecie

"Stop cyberprzemocy"-cykl zajęć poświęconych profilaktyce cyberprzemocy

 

Oferta zajęć indywidualnych

Indywidualna terapia zaburzeń mowy

Terapia logopedyczna (z równoległymi zajęciami z psychologiem) młodzieży z zaburzoną płynnością mowy

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową, dyskalkulią rozwojową

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci klas „0” 5 i 6letnich (odroczonych od obowiązku szkolnego, z deficytami rozwojowymi)

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Terapia psychologiczna dzieci przedszkolnych

Porady zawodowe

"Doskonalę swój angielski" – opracowywanie indywidualnych metod uczenia się języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej

Zajęcia indywidualne dla dzieci z opóźnionym rozwojem intelektualnym (dla dzieci przedszkola specjalnego)

Zajęcia indywidualne rewalidacyjne dla dzieci objętych kształceniem specjalnym uczących się w szkole masowej

Zajęcia i konsultacje indywidualne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki

Trening słuchowy dla dzieci i młodzieży z diagnozą CAPD

Badania słuchu Screeningowym Audiometrem Tonalnym dla dzieci od 7 roku życia

nowość Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci obcojęzycznych w każdym wieku

Trening funkcji poznawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym z nieharmonijnym przebiegiem rozwoju psychoruchowego- aktualnie zawieszony

Terapia metodą EEG-Biofeedback

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies