Klauzula informacyjna

dla klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu

Szanowni Państwo, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu z siedzibą: 41-209 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 114, reprezentowana przez Dyrektora Martę Miklasińską;

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną: ul. Stanisława Staszica 62, 41-200 Sosnowiec; nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
  • wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr1 w Sosnowcu;
  • podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

Odbiorcą danych osobowych będą:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

Dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu  oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku uznania, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

  • objęcia pomocą pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym,
  • wydania zaświadczenia/informacji/opinii jest wymogiem ustawowym,
  • w celu podejmowania akcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dobrowolne. 

Więcej informacji o RODO oraz Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies